algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden aan u verstrekt bij het aanbieden van de overeenkomst tot opdracht zijn geldig na ondertekening van de overeenkomst tot opdracht. 

artikel 1. aanmelding en afspraken

1.1 Diensten geschieden volgens afspraak en zijn gespecificeerd in de opdrachtspecificatie en/of samenwerkingsovereenkomst.

1.2 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door opdrachtgever dienen tenminste 24 uur van tevoren telefonisch of schriftelijk te worden afgezegd. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. Niet tijdig afgezegde afspraken worden volledig in rekening gebracht, omdat het exclusief voor u gereserveerde tijd betreft. Is de opdrachtnemer reeds onderweg naar de locatie, dan wordt de gehele afgesproken tijd in rekening gebracht plus de reiskosten.

1.3 Een sessie duurt tot 45 minuten (directe tijd), de overige 15 minuten indirecte tijd) worden besteed aan voorbereiding en verslaglegging.

1.4 Diensten per mail, skype of telefoon wordt per minuut ter declaratie gebracht.

1.5 De tijdsduur inzake b.v. intervisie-, workshop- of trainingsbijeenkomst is in overleg met de opdrachtgever en wordt vastgelegd in de overeenkomst van opdracht en/of opdrachtspecificatie.

1.6 De voorwaarden voor het afzeggen van reeds gereserveerde diensten; m.a.w. afspraken met een voorbereidingstijd, worden expliciet vastgelegd in artikel 5 van de overeenkomst van opdracht. 

artikel 2. dossiervoering 

2.1 Mental Capital zal een dossier voeren. Dossiervoering is nodig om de voortgang van geleverde diensten te kunnen bewaken. 

2.2 Het dossier is en blijft eigendom van Mental Capital. Zeven jaar na afronding van geleverde diensten wordt het dossier vernietigd. 

2.3. In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail), verslag van de intake, verleende toestemming inzake een mogelijk derden overleg, achtergrondinformatie, onderzoeksresultaten, het coachings-, intervisie-, workshop-  c.q. trainingsplan, de sessie- en/of observatieverslagen, uiteindelijk de reden van beëindiging en de resultaten van de coachings-, intervisie-, workshop-  c.q. trainingsbijeenkomsten.

2.4. Opdrachtgever kan het dossier inzien, maar niet meenemen. Deze doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij Mental Capital. En heeft recht op kopieën van het eigen dossier, waarvoor Mental Capital een redelijk bedrag in rekening mag brengen. Als opdrachtgever een andere visie heeft dan welke in het dossier vermeld staat, dan mag deze aan Mental Capital vragen om het dossier te wijzigen of om de eigen visie toe te voegen aan het dossier.

2.5 Derden mogen dossiers niet inzien, tenzij opdrachtgever hiertoe expliciet schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

2.6 Door ondertekening van de overeenkomst tot opdracht geeft opdrachtgever Mental Capital toestemming tot dossiervorming. 

artikel 3. algemene verordening gegevensbescherming (avg)

3.1 Voor het dossierbeheer, het inzagerecht en wijze van communicatie gelden de richtlijnen van de AVG zoals opgenomen in de beroepscode voor gz-vaktherapeuten. Deze beroepscode is in te zien op website www.mental-capital.nl en op de website Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Mental Capital wil de kwaliteitsstandaard aanhouden zoals die van een therapeut c.q. gz-vaktherapeut. 

artikel 4. geheimhouding

4.1 Mental Capital is verplicht tot volstrekte geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het coachings-, intervisie-, workshop-  c.q. trainingstraject van de opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.2 Mental Capital deelt de het coachings-, intervisie-, workshop-  c.q. trainingsplan met opdrachtgever. Deze is uitsluitend bedoeld voor diegene waar dit plan betrekking op heeft. Dit plan kan in geen enkele vorm door opdrachtgever, of diens wettelijke vertegenwoordiger, overlegd worden aan derden, zonder schriftelijk overleg met Mental Capital. 

artikel 5. meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

5.1 De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-doen-bij-huiselijk-geweld.

5.2 Voor vermoedens van mishandeling is iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft op basis van dit wettelijk meldrecht het recht om vermoedens van mishandeling, zo nodig zonder toestemming betrokkenen te melden. Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om op verzoek van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling informatie over betrokkenen te verstrekken, eveneens zo nodig zonder toestemming van betrokkenen.

artikel 6. betalingsvoorwaarden

6.1 Door ondertekening van de overeenkomst van opdracht geeft u Mental Capital toestemming tot het onversleuteld verzenden per e-mailbericht, van de declaratie voortvloeiende uit uw coachings-, intervisie-, workshop-  c.q. trainingstraject of andere nader omschreven diensten. Indien u het hier niet mee eens bent geeft u dit schriftelijk aan.

6.2 De door Mental Capital aan een opdrachtgever of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie of verrichting ten behoeve van de opdrachtgever, dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum te worden voldaan o.v.v. het declaratienummer.

6.3 Indien opdrachtgever kiest voor een betalingstermijn van 30 dagen wordt er een kredietbeperkingstoeslag berekend van 2%, met een minimum van € 15,00. Betaalt u binnen 8 dagen, dan mag de kredietbeperkingstoeslag in minder worden gebracht.

6.4 Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen is voldaan, is de opdrachtgever wettelijk in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichting te voldoen. Mental Capital zal op die rente aanspraak maken indien de cliënt ook nog na de in het lid 6.2 van dit artikel bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichting heeft voldaan.

6.5 Indien de cliënt in het in lid 4.2 van dit artikel genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is Mental Capital gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. En het coachings-, intervisie-, workshop-  c.q. trainingstraject of andere nader omschreven dienst direct te staken.

6.6 Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van  € 75,00 excl. btw.

6.7 Tariefswijzigingen worden vooraf bekend gemaakt. 

artikel 7. schade 

7.1 Mental Capital is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de opdrachtgever geleden heeft door het bezoeken van de praktijk, of voortvloeien uit de consultatie, of verrichting ten behoeve van de opdrachtgever diensten op locatie. Dit behelst ook zoekgeraakte spullen en/of materialen van de opdrachtgever voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk of op locatie.

artikel 8. wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (dba)

8.1 Mental Capital en opdrachtgever verhouden zich in afgesproken werkzaamheden nimmer tot elkaar als in een arbeidsrelatie. Mental Capital werkt als zelfstandige of als freelancer. Op grond hiervan kan de opdrachtgever nooit verplicht worden tot het betalen van kosten die verbonden zouden zijn aan een arbeidsrelatie (zoals werkgeversbelastingen). Dit geldt ook voor bedrijven wiens medewerkers als cliënt gebruik maken van de diensten van Mental Capital. Hiertoe wordt indien nodig een overeenkomst van opdracht gesloten worden. 

artikel 9. aansprakelijkheid 

Indien Mental Capital aansprakelijk is bevonden voor geleden schade naar aanleiding van geleverde diensten, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 

9.1 De aansprakelijkheid van Mental Capital voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 

9.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Mental Capital beperkt tot de declaratiewaarde van de diensten zoals omschreven in de opdrachtspecificatie overeengekomen en bedoeld met opdrachtgever.

9.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een behandeling met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte van die opdrachtgever. 

9.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mental Capital. 

artikel 10. klachtenregeling

10.1 Indien opdrachtgever een klacht heeft, wendt opdrachtgever zich dan bij voorkeur tot Mental Capital. De klacht zal in een persoonlijk overleg worden besproken. Opdrachtgever en Mental Capital zullen proberen tot een oplossing te komen.

10.2 Een klacht wordt bij voorkeur schriftelijk ingediend. Dit vanwege de inhoudelijke duidelijkheid.

artikel 11. geschillen

11.1 Indien partijen het niet eens kunnen worden op grond van onderling overleg, deze algemene voorwaarden of algemene gangbaarheid, is uiteindelijk de Nederlandse Wet maatgevend.