Algemene Voorwaarden

 

 

ARTIKEL 1. AANMELDING EN AFSPRAKEN

1.1 Training en/of coaching geschied volgens afspraak.
1.2 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient cliënt tenminste 24 uur van tevoren telefonisch of schriftelijk af te zeggen. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. Niet tijdig afgezegde afspraken worden volledig in rekening gebracht, omdat het exclusief voor u gereserveerde tijd betreft.
1.3 Een coachingsessie duurt tot 45 minuten, de overige 15 minuten worden besteed aan voorbereiding en verslaglegging.
1.4 Coaching per mail, skype of telefoon wordt per minuut ter declaratie gebracht.  

ARTIKEL 2. DOSSIERVOERING 

2.1 Mental Capital zal een dossier voeren. Dossiervoering is nodig om de voortgang van het coachings- c.q. trainingsproces te kunnen bewaken.
2.2 Het dossier is en blijft eigendom van Mental Capital. Zeven jaar na afronding van het coachings- c.q. trainingsproces met de cliënt wordt het dossier vernietigd. 
2.3. In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail), verslag van de intake, verleende toestemming voor een mogelijk derden overleg, achtergrondinformatie, onderzoeksresultaten, het coachings- c.q. trainingsplan, de sessie- en/of observatieverslagen, uiteindelijk de reden van trajectbeëindiging en de resultaten van de coachings-  c.q. trainingssessies. Derden mogen dossiers niet inzien, tenzij cliënt hiertoe schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
2.4. Cliënt kan zijn/haar dossier inzien, maar niet meenemen. Cliënt doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij Mental Capital. Cliënt heeft recht op kopieën van het eigen dossier, waarvoor Mental Capital een redelijk bedrag in rekening mag brengen. Als cliënt een andere visie heeft dan welke in het dossier vermeld staat, dan mag cliënt aan Mental Capital vragen om het dossier te wijzigen of om de eigen visie toe te voegen aan het dossier.
2.5 Door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst geeft u Mental Capital toestemming tot dossiervorming t.b.v. van uw coachings- c.q. trainingstraject. 

ARTIKEL 3. ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

3.1 Voor het dossierbeheer, het inzagerecht en wijze van communicatie gelden de richtlijnen van de AVG zoals opgenomen in de beroepscode voor gz-vaktherapeuten. Deze beroepscode is in te zien op website www.mental-capital.nl en op de website Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Mental Capital wil de kwaliteitstandaard aanhouden zoals die van een therapeut c.q. gz-vaktherapeut. 

ARTIKEL 4. GEHEIMHOUDING

4.1 Mental Capital is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het coachings- c.q. trainingstraject van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4.2 Mental Capital deelt de het coachings- c.q. trainingsplan met u. Deze is uitsluitend bedoeld voor diegene waar dit coachings- c.q. trainingsplan betrekking op heeft. Dit coachings- c.q. trainingsplan kan in geen enkele vorm door cliënt, of diens wettelijke vertegenwoordiger, overlegd worden aan derden, zonder schriftelijke overleg met Mental Capital. 

ARTIKEL 5. MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

5.1 De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-doen-bij-huiselijk-geweld.
5.2 Voor vermoedens van mishandeling is iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft op basis van dit wettelijk meldrecht het recht om vermoedens van mishandeling, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder, te melden. Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om op verzoek van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling informatie over het kind en/of zijn ouders te verstrekken, eveneens zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder.  

ARTIKEL 6. BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 Door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst geeft u Mental Capital toestemming tot het onversleuteld verzenden per e-mailbericht, van de declaratie voortvloeiende uit uw coachings- c.q. trainingstraject. Indien u het hier niet mee eens bent geeft u dit schriftelijk aan.
6.2 De door Mental Capital aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie of verrichting ten behoeve van de cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan o.v.v. het declaratienummer.
6.3 Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichting te voldoen. Mental Capital zal op die rente aanspraak maken indien de cliënt ook nog na de in het lid 6.2 van dit artikel bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichting heeft voldaan.
6.4 Indien de cliënt in het in lid 4.2 van dit artikel genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is Mental Capital gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. En het coachings- c.q. trainingstraject direct te staken.
6.5 Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van  € 75,00 excl. btw.
6.6 Tariefswijzigingen worden vooraf bekend gemaakt. 

ARTIKEL 7. SCHADE 

7.1 Mental Capital is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of het coachings- c.q. trainingstraject op locatie. Dit behelst ook zoekgeraakte spullen en/of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk of op locatie. 

ARTIKEL 8. WET DEREGULERING BEOORDELING ARBEIDSRELATIE (DPA)

8.1 Mental Capital en cliënt verhouden zich in het coachings- c.q. trainingstraject nimmer tot elkaar als in een arbeidsrelatie. Mental Capital werkt als zelfstandige of als freelancer. Op grond hiervan kan de cliënt nooit verplicht worden tot het betalen van kosten die verbonden zouden zijn aan een arbeidsrelatie (zoals werkgeversbelastingen). Dit geldt ook voor bedrijven wiens medewerkers als cliënt gebruik maken van de diensten van Mental Capital. Hiertoe wordt indien nodig een modelovereenkomst gesloten worden.  

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID 

Indien Mental Capital aansprakelijk is bevonden voor geleden schade naar aanleiding van het coachings- c.q. trainingstraject, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 
9.1 De aansprakelijkheid van Mental Capital voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 
9.2  Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Mental Capital beperkt tot de factuurwaarde van het coachings- c.q. trainingstraject van de bedoelde cliënt.
9.3  In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een behandeling met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte van die cliënt.
9.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mental Capital.  

ARTIKEL 10. KLACHTENREGELING

10.1  Indien cliënt een klacht heeft, wendt cliënt zich dan bij voorkeur tot Mental Capital. De klacht zal in een persoonlijk overleg worden besproken. Cliënt en Mental Capital zullen proberen tot een oplossing te komen.
10.2 Een klacht wordt bij voorkeur schriftelijk ingediend. Dit vanwege de inhoudelijke duidelijkheid. 

ARTIKEL 11. GESCHILLEN 

11.1 Indien partijen het niet eens kunnen worden op grond van onderling overleg, deze algemene voorwaarden of algemene gangbaarheid, is uiteindelijk de Nederlandse Wet maatgevend.

 

 

Kijk hier voor het privacyreglement.