algemene voorwaarden

Deze voorwaarden worden aan u verstrekt bij het aanbieden van de samenwerkingsovereenkomst (privésessies) of de overeenkomst tot opdracht (maatwerk organisaties) zijn geldig na ondertekening van de overeenkomst. 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden van Mental Capital wordt verstaan onder:

1.1 Mental Capital. De in Purmerend gevestigde eenmanszaak handelt onder de naam Mental Capital. 

1.2 Opdrachtnemer: Mental Capital, die op basis van een overeenkomst van opdracht of samenwerkingsovereenkomst, diensten en/of werkzaamheden uitvoert of gaat uitvoeren ten behoeve van opdrachtgever. 

1.3 Opdrachtgever: Alle natuurlijke- en rechtspersonen, voor wie Mental Capital krachtens overeenkomst van opdracht of samenwerkingsovereenkomst diensten en/of werkzaamheden verricht. 

1.4 Overeenkomst van opdracht: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer waarin de financiële en andere afspraken van de opdracht tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever zijn vastgelegd. 

1.5 Opdrachtspecificatie: Het ingevulde, gespecificeerde en door zowel de opdrachtnemer als door de opdrachtgever geparafeerde specificatie van Mental Capital. 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdracht-specificaties, overeenkomst tot opdrachten tot dienstverlening en overige contracten en samenwerkingsovereenkomsten van Mental Capital met opdrachtgevers en met mogelijke uitvoerders. 

2.2 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk akkoord bevonden door Mental Capital en zulks schriftelijk door Mental Capital is bevestigd.

2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Mental Capital en de opdrachtgever en/of de uitvoerder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.4 Tenzij tussen partijen schriftelijk anders overeen is gekomen, zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ook ten volle van toepassing op elke vervolgofferte, vervolgopdracht of opdrachtbevestiging die voortbouwt, of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 3. Verzetten, annuleren van afspraken

3.1 Diensten geschieden volgens afspraak en zijn gespecificeerd in de opdrachtspecificatie of samenwerkingsovereenkomst. 

3.2 Afspraken op basis van de samenwerkingsovereenkomst die niet kunnen worden nagekomen door opdrachtgever dienen tenminste 24 uur van tevoren telefonisch of schriftelijk te worden afgezegd. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. Niet tijdig afgezegde of verdaagde afspraken worden volledig in rekening gebracht, omdat het exclusief gereserveerde tijd betreft. Is de opdrachtnemer reeds onderweg naar de locatie, dan wordt naast het sessietarief ook de reiskosten in rekening gebracht aan opdrachtgever. 

3.3. Afspraken op basis van een overeenkomst van opdracht met opdrachtspecificatie die niet kunnen worden nagekomen door opdrachtgever kunnen kosteloos worden verzet naar een andere passende datum. Indien exclusief gereserveerde afspraken, die opgenomen zijn in de opdrachtspecificatie, geheel komen te vervallen dienen door opdrachtgever tenminste één kalendermaand voor geplande afspraak schriftelijk of elektronisch te worden afgezegd. Niet tijdig afgezegde afspraken worden volledig in rekening gebracht, omdat het exclusief gereserveerde tijd betreft, en voorbereidingstijd voor de te leveren dienst al is geschied. Is de opdrachtnemer reeds onderweg naar de locatie, dan wordt naast het sessietarief ook de reiskosten in rekening gebracht aan opdrachtgever. 

3.4 De voorwaarden voor het afzeggen van reeds gereserveerde diensten inzake maatwerk, b.v. intervisie-, coachings-, interim-, workshop- of trainingsbijeenkomst, worden expliciet vastgelegd in artikel 5 van de separate overeenkomst van opdracht. 

Artikel 4. Tarief

4.1 Het tarief wordt in wordt in de samenwerkingsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht genoemd. 

4.2 Diensten die als meerwerk buiten de samenwerkingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht worden geleverd op afroep van opdrachtgever per mail, beeldbellen of telefoon worden per minuut ter declaratie gebracht. 

4.3 De tarieven zijn onderhavig aan tariefswijzigingen op basis van inflatiecorrecties, dan wel onvoorziene omstandigheden en economische crisissituaties. Tariefswijzigingen worden zo snel als mogelijk bekend gemaakt.

4.4. Alle werkelijk gemaakte kosten (verblijfs-, parkeer & reiskosten en materiaalkosten; zoals bv hand-outs en werkboeken) gerelateerd aan deze opdracht worden doorberekend, en gespecificeerd op de declaratie. 

Artikel 5. Dossiervoering 

5.1 Mental Capital zal een dossier voeren. Dossiervoering is nodig om de voortgang van geleverde diensten te kunnen bewaken danwel te kunnen voortzetten.

5.2 Het dossier is en blijft eigendom van Mental Capital. Zeven jaar na afronding van geleverde diensten wordt het dossier vernietigd.  

5.3 In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail), verslag van de intake, verleende toestemming inzake een mogelijk derden overleg, achtergrondinformatie, onderzoeksresultaten, het coachings-, intervisie-, workshop-  c.q. trainingsplan, de sessie- en/of observatieverslagen, uiteindelijk de reden van beëindiging en de resultaten van de coachings-, intervisie-, workshop-  c.q. trainingsbijeenkomsten. 

5.4 Opdrachtgever kan het dossier inzien, maar niet meenemen. Deze doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij Mental Capital. En heeft recht op kopieën van het eigen dossier, waarvoor Mental Capital een redelijk bedrag in rekening mag brengen. Als opdrachtgever een andere visie heeft dan welke in het dossier vermeld staat, dan mag deze aan Mental Capital vragen om het dossier te wijzigen of om de eigen visie toe te voegen aan het dossier. 

5.5 Derden mogen dossiers niet inzien, tenzij opdrachtgever hiertoe expliciet schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.  

5.6 Door ondertekening van de overeenkomst geeft opdrachtgever Mental Capital toestemming tot dossiervorming.

Artikel 6. Algemene verordening gegevensbescherming, beroeps- en gedragscode

6.1 Voor het dossierbeheer, het inzagerecht en wijze van communicatie gelden de richtlijnen van de AVG zoals opgenomen in de beroepscode voor gz-vaktherapeuten, gestoeld op WBGO.  Deze beroepscode is in te zien op website www.mental-capital.nl en op de website Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Mental Capital wil de kwaliteitstandaard aanhouden zoals die van een therapeut c.q. gz-vaktherapeut.

6.2 alle bij de NOBCO aangesloten coaches bij hun aansluiting hebben verklaard te zullen “werken volgens de Ethische Gedragscode van de NOBCO (EGC) en zich bij klachten te zullen onderwerpen aan het bij deze gedragscode behorende klachtenreglement, zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen komen te luiden. Deze Ethisch Gedragscode is gepubliceerd op de website van Mental Capital.

Artikel 5. Geheimhouding

5.1 Mental Capital is verplicht tot volstrekte geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het coachings-, intervisie-, workshop-  c.q. trainingstraject van de opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

5.2 Mental Capital deelt de het coachings-, intervisie-, workshop-  c.q. trainingsplan met opdrachtgever. Deze is uitsluitend bedoeld voor diegene waar dit plan betrekking op heeft. Dit plan kan in geen enkele vorm door opdrachtgever, of diens wettelijke vertegenwoordiger, overlegd worden aan derden, zonder schriftelijk overleg met Mental Capital. 

Artikel 6. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

6.1 De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-doen-bij-huiselijk-geweld. 

6.2 Voor vermoedens van mishandeling is iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft op basis van dit wettelijk meldrecht het recht om vermoedens van mishandeling, zo nodig zonder toestemming betrokkenen te melden. Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om op verzoek van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Veilig Thuis, informatie over betrokkenen te verstrekken, eveneens zo nodig zonder toestemming van betrokkenen. 

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Door ondertekening van de overeenkomst geeft u Mental Capital toestemming tot het onversleuteld verzenden per e-mailbericht, van de declaratie voortvloeiende uit uw coachings-, intervisie-, workshop-, interim  c.q. trainingstraject of andere nader omschreven diensten in de overeenkomst. Indien u het hier niet mee eens bent geeft u dit z.s.m. schriftelijk aan. 

7.2 De door Mental Capital aan een opdrachtgever of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie of verrichting ten behoeve van de opdrachtgever, dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum te worden voldaan o.v.v. het declaratienummer. 

7.3 Indien opdrachtgever kiest voor een uiterlijke betalingstermijn van 30 dagen wordt er een krediettoeslag berekend van 2%, met een minimum van € 15,00. Betaalt u binnen 8 dagen, dan mag de krediettoeslag in mindering worden gebracht. 

7.4 Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen is voldaan, is de opdrachtgever wettelijk in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichting te voldoen. Mental Capital zal op die rente aanspraak maken indien de cliënt ook nog na de in het lid 7.2 van dit artikel bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichting heeft voldaan.

7.5 Indien de cliënt na een digitale betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is Mental Capital gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. En het coachings-, intervisie-, workshop- , interim- c.q. trainingstraject of andere nader omschreven dienst direct te staken. 

7.6 Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso procedure, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van  € 75,00 excl. btw. 

Artikel 8. Schade 

8.1 Mental Capital is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de opdrachtgever geleden heeft door het bezoeken van de praktijk, of voortvloeien uit de consultatie, of verrichting ten behoeve van de opdrachtgever diensten op locatie. Dit behelst ook zoekgeraakte spullen en/of materialen van de opdrachtgever voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk of op locatie. 

Artikel 9. Arbeidsrelatie

9.1 Mental Capital en opdrachtgever verhouden zich in afgesproken werkzaamheden nimmer tot elkaar als in een arbeidsrelatie. Mental Capital werkt als zelfstandige of als freelancer. Op grond hiervan kan de opdrachtgever nooit verplicht worden tot het betalen van kosten die verbonden zouden zijn aan een arbeidsrelatie (zoals werkgeversbelastingen). Dit geldt ook voor bedrijven wiens medewerkers als cliënt gebruik maken van de diensten van Mental Capital. Hiertoe wordt indien nodig een overeenkomst van opdracht gesloten worden.  

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

Indien Mental Capital aansprakelijk is bevonden voor geleden schade naar aanleiding van geleverde diensten, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 

10.1 De aansprakelijkheid van Mental Capital voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.  

10.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Mental Capital beperkt tot de declaratiewaarde van de diensten zoals omschreven, bedoeld en overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst en/of opdrachtspecificatie. 

10.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een behandeling met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte van die opdrachtgever.  

10.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet van Mental Capital.  

Artikel 11. Klachtenregeling

11.1 Indien opdrachtgever een klacht heeft, wendt opdrachtgever zich dan bij voorkeur tot Mental Capital. De klacht zal in een persoonlijk overleg worden besproken. Opdrachtgever en Mental Capital zullen proberen tot een oplossing te komen. 

11.2 Een klacht wordt bij voorkeur schriftelijk ingediend. Dit vanwege de inhoudelijke duidelijkheid. 

Artikel 12. Geschillen 

12.1 Indien partijen het niet eens kunnen worden op grond van onderling overleg, deze algemene voorwaarden of algemene gangbaarheid, is uiteindelijk de Nederlandse Wet maatgevend. 

 

Kijk hier voor informatie over onze privacyreglement.